KONULAR :  

MUHASEBE; TANIMI, TEMEL KAVRAMLARI, İLKELERİ ;

                        a) Muhasebenin tanımı,

                        b) Muhasebenin temel kavramları,

                        c) Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri,

                        d) Bilanço, hesap,mizan ve gelir tablosu tanımları.

              

1-                    TUTULMASI/KULLANILMASI ZORUNLU DEFTERLER VE BELGELER       

Defter Hukuku.

Defter Tutmada Amaç.

Defter Tutma Mükellefiyeti. 

Bilanço Esasına Göre Tutulacak  Kanuni Defterler.

Defterlerin Tasdiki.

Saklama ve Gösterme Mecburiyeti. 

Fatura  ve Fatura Yerine Geçen Belgeler.

Muhasebe Fişleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2-                   KOOPERATİF SERMAYE İŞLEMLERİ ;

    a) Ortak sermaye payı taahhüt ve tahsilat işlemleri,

                           b) Pay artırımı işlemleri,

                           c) Üst kuruluş sermaye taahhüt işlemleri,

   

3-                   DEPO İŞLEMLERİ ;

                        a) Depo giriş işlemleri,

                        b) Depo çıkış işlemleri,

                        c) Depo noksanlık ve fazlalıkları ile ilgili işlemler,

 

4-                   MAL ALIŞ VE SATIŞ  İŞLEMLERİ ;

          a) Peşin ve/veya kredili mal alış işlemleri,

          b) Peşin ve/veya kredili mal satış işlemleri.

 

5-                   KDV. İŞLEMLERİ ;

                        a)  İndirilecek KDV.

                        b)  Hesaplanan KDV:

                        c)  Devreden KDV.

 

             7-   AMORTİSMANA TABİ  İKTİSADİ  KIYMET İŞLEMLERİ ;

                        a)  Amortisman; tanımı,hesaplama yöntemleri ve muhasebeleştirme yöntemleri.

                        b)  A.T.İ.K. alış işlemleri,

                        c)  Yeniden Değerleme ve Amortisman ayırma işlemleri,

                        d)  A.T.İ.K. satış işlemleri.

                        

8-   GELİR VE GİDER TAHAKKUK İŞLEMLERİ ;

  a)  Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları,

                            b)  Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları.

 

9-MALİYET VE GELİR TABLOSU HESAPLARI İŞLEMLERİ ;

                            a)  Maliyet hesapları işlemleri,

            b)  Gelir tablosu işlemleri.

 

10-                      YIL SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ ;

            a)  Yıl sonu yapılması zorunlu muhasebe işlemleri,

            b)  Kâr ve zarar işlemleri ,

           c)Kâr tevzi işlemleri .    

 

 

 

 

       1-MUHASEBE; TANIMI, TEMEL KAVRAMLARI, İLKELERİ

 

MUHASEBE : Mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma,   özetleyerek sınıflandırma , rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır.

 

             Bu tanım aynı zamanda Muhasebenin  (1-Kaydetme, 2-Sınıflandırma, 3-Rapor etme 4- Yorumlama)  görevlerini  de açıklamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

               Bir Bilgi Aracı (Geçmiş işlemleri kaydederek yazılı bir bellek görevini yerine getirir.),

Kontrol Aracı (Bütçe veya standartlarla gerçekleşmeleri karşılaştırıp sapmaları ortaya                                  çıkarır) ve Ön Görme Aracı (Ürettiği bilgiler ile geleceğe ait tahminlerde bulunmaya ve     planlamaya yardımcı   olur.)  olan Muhasebe ; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi  olmak üzere üç bölüme ayrılabilir.

 

     MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  :

 

1-                   Sosyal Sorumluluk Kavramı : Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe   uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.

2-                                     Kişilik Kavramı : İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.

3-                                     İşletmenin Sürekliliği Kavramı : İşletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder.Bu nedenle işletme, sahiplerinin yada hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur.

Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda    ise, bu husus mali tabloların dip notlarında açıklanır.

4-                               Dönemsellik Kavramı : İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır.Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın   gereğidir.

Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda  ise, bu husus mali tabloların dip notlarında açıklanır

5-                               Parayla Ölçülme Kavramı :  Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak    bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.

6-                               Maliyet Esası Kavramı :  Para mevcudu,alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık hizmetlerin

muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınmasını ifade                                         eder.

7-                               Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı : Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne  uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.

8-                               Tutarlılık Kavramı : Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının,birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder.Bu kavram, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür.Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda,işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler.Ancak bu değişiklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur.(Amortisman yöntemini değiştirme, stokları sayma yöntemleri vb.)

9- Tam Açıklama Kavramı : Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru  karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında  yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek,gerçekleşmesi muhtemel olaylara da  yer verilmesi bu kavramın gereğidir.

     

10-                İhtiyatlılık Kavramı : Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler;

muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve kârları  için ise  gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. 

11-                      Önemlilik Kavramı : Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde ol-masını ifade eder.                                                                                                                           Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda  yer alması zorunludur.

12-                Özün Önceliği Kavramı : İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendir-melerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin (Finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçek) esas alınması gereğini ifade eder (Bir alacak kanuni takipte iken tahsil edileceği bilindiği halde şüpheli alacak işlemi yapılmamalıdır.).

 

TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENME İLKELERİ    

 

  I-Gelir Tablosu İlkeleri :

    1-Gerçekleşmiş Hasılat İlkesi

    2-Dönemsel Hasılat-Maliyet Eşleştirilmesi İlkesi

    3-Uygun Amortisman İlkesi

    4-Uygun Maliyet Dağıtımı İlkesi

    5-Olağan Dışı Gelir ve Giderlerin Ayrı Gösterilmesi İlkesi

    6-Tüm Gelir ve Giderlerin Gösterilmesi İlkesi

    7-Uygun Karşılık İlkesi

    8-Değerlemede Tutarlılık İlkesi

    9-Şarta Bağlı Giderlerin Gelir Tablosuna Yansıtılması İlkesi

 

II-Bilanço İlkeleri :

  A-Varlıklara İlişkin İlkeler

1-Dönen /duran varlık ayrımında, 1 yılın ölçüt alınması ilkesi.

2-Vadeleri 1 yılın altına inen duran varlıkların aktarılması ilkesi.

3-Dönem ayrıcı aktif karakterli işlemlerin ayrıca gösterilmesi.

4-Vadeli alacakların bilanço günündeki değerine indirgenmesi ilkesi.

5-Birikmiş amortismanların gösterilmesi ilkesi.

6-Birikmiş tükenme paylarının gösterilmesi ilkesi.

7-Alacakların özelliklerine göre ayrılması ilkesi.

                                8-Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmaması ilkesi.

 9-Kullanılması hukuken sınırlı varlıkların belirtilmesi ilkesi.

 

                         B-Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler

1-Kısa /uzun vadeli borç ayrımında 1 yılın ölçüt alınması ilkesi.

2-Vadesi 1 yılın altına inen borçların kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılması    ilkesi

3-Borçlarının tümünün gösterilmesi ilkesi.

4-Dönem ayrıcı pasif işlemlerin ayrıca gösterilmesi ilkesi.

5-Vadeli borçların bilanço günündeki değerine indirgenmesi ilkesi.

6-Borçların özelliklerine ayrılması ilkesi.

 

                             C- Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler

1-Öz kaynakların işletme sahip veya ortaklarının haklarını göstermesi ilkesi.

2-Sermaye paylarının özelliklerine göre belirlenmesi ilkesi.

3-Azalan öz kaynağın belirtilmesi ilkesi.

4-Öz kaynağın net olarak gösterilmesi ilkesi.

5-Zararın öz kaynaktan indirilmesi ilkesi.

6-Sermaye yedeklerinin gelir unsuru olarak gelir tablosuna alınmaması ilkesi.

 

 

MALİ TABLOLAR

 

Düzenlenmesi İstenen Mali Tablolar :

     *Bilanço

     *Gelir Tablosu

     *Satışların Maliyeti Tablosu

     *Fon Akım Tablosu

     *Nakit Akım Tablosu

     *Kâr Dağıtım Tablosu

     *Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

 Bu tablolardan bilanço ve gelir tablosu, dip not ve ekleri ile birlikte “temel mali tablolar”ı,  diğerleri ise “ek mali tablolar”ı oluşturmaktadır.

 

 Mali Tabloların Amaçları :

(Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde,)  mali tabloların amaçları 3 noktada toplanmıştır.

 1-Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak,

 2-Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,

 3-Varlıklar,kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak.

                    Maliye; mali tabloların ticari esaslara göre düzenlenmesini, ancak, vergi mevzuatının gereklerinin vergi beyannameleri üzerinde yerine getirilmesini ilke olarak kabul etmiş bulunmaktadır.

             BİLANÇO : Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı   kaynakları gösteren tablodur.

             Bir işletmenin varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynaklar arasında eşitlik vardır.Bu eşitliği gösteren tabloyu teraziye benzetebiliriz.

             Varlıklar – Borçlar = Sermaye

             Varlıklar = Sermaye + Borçlar

             Bu eşitliğe bilanço temel eşitliği denir. Bilanço bu eşitliğin bir çizelge haline getirilmiş şeklidir.

             Bu çizelgede eşitliğin sol yanında kalan bölüme aktif, sağ yanında kalan bölüme pasif denir.Başka bir     anlatımla;  mevcutlar ve alacaklar aktifi, sermaye ve borçlar pasifi oluşturur.

                                   Aktif = Pasif                                Varlıklar = Kaynaklar

          (Bir işletmenin ekonomik durumunu; Aktiften , borçlanma veya mali durumunu Pasiften görürüz.).

            Hesap : Aynı nitelikteki işlemlerin üzerinde toplandığı çizelgelere denir.Bir hesabın sol yanına      borçlu, sağ yanına alacaklı taraf denir.

              Borç kalanı veren hesaplara aktif karakterli, alacak kalanı veren hesaplara ise pasif karakterli hesaplar denir.

              Varlıklardaki(Aktifteki) artışlar; ilgili hesaba borç, azalışlar alacak yazılır.

              Kaynaklardaki(Pasifteki) artışlar; ilgili hesaba alacak, azalışlar borç yazılır.

              Bir gider doğduğunda ilgili gider hesabı borçlanır.Bir gelir doğduğunda ilgili gelir hesabı alacaklanır. Sonuç hesapları dönem sonlarında kâr ve zarar hesaplarına aktarılarak kapatılır.

              Mizan : Hesapların adlarının, borç ve alacak tutarları ile kalanlarının yer aldığı bir listedir.

Mizan ; Yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen işlemlerin Defter-i kebire ve yardımcı defterlere matematiksel açıdan,doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan bir çizelgedir.

              Ay sonları itibariyle düzenlenen ve o ay yapılan işlemler ile birlikte o aya kadar olan işlemleri  de, içeren mizanlara Aylık Mizan denir. On ikinci ayın mizanı aynı zamanda Genel Geçici Mizan adını alır. Envanter işlemlerinin(Gelir gider hesaplarının kâr/zarar hesabına aktarımı) yapılmasından sonra düzenlenen mizan ise Kesin (Kat-i) Mizan olarak adlandırılır.Kat-i mizanda bakiye kalan hesaplardan bilanço tanzim

edilir.Kat-i mizandaki sonuç hesaplarından (Gelir-Gider hesaplarından) yararlanılarak  işletmenin o döneme ait “Gelir Tablosu” düzenlenir.

                                     X  Tarım Kredi Kooperatifi Özet Bilanço

                                                                   

              AKTİF______                                 _________________________PASİF         

          I-DÖNEN VARLIKLAR              III-KISA VADELİ YABAN.KAYNAK

            10-Hazır Değerler                                      30-Mali Borçlar

            11-Menkul Kıymetler                                            

            12-Ticari Alacaklar                                    32-Ticari Borçlar

            13-Diğer Alacaklar                                     33-Diğer Borçlar        

            15-Stoklar                                                  34-Alınan Avanslar

            18-Gelecek Ay.Ait Gider. ve Gelir Tahak 36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü.

            19-Diğer Dönen Varlıklar                           37-Borç ve Gider Karşılıkları

         II-DURAN VARLIKLAR                             38-Gelecek Ay.Ait Gelirler ve Gider Tahak.

            22-Ticari Alacaklar                                     39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

            23-Diğer Alacaklar                                    IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKL

            24-Mali Duran Varlıklar                              40-Mali Borçlar

            25-Maddi Duran Varlıklar                           42-Ticari Borçlar

            26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar           43-Diğer Borçlar

            28-Gelecek Yıl.Ait Gider. ve Gelir Tahak  .44-Alınan Avanslar

                   29-Diğer Duran Varlıklar                             47-Borç ve Gider Karşılıkları

                                ______________                            48-Gelecek Yıl.Ait Gelirler ve Gider Tahak.

                                                                                 49-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

                                                                                 V-ÖZKAYNAKLAR

                                                                                 50-Ödenmiş Sermaye

                                                                                 52-Sermaye Yedekleri

                                                                                 54-Kâr Yedekleri

                                                                                 57-Geçmiş Yıllar Kârları

                                                                                 58-Geçmiş Yıllar Zararları

                                                                                 59-Dönem Net Kârı/Zararı

                                                                                                                       

  DİPNOT :                                                                          

                1-..............

                2-..............

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

              GELİR TABLOSU : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı  bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem kârının yada uğradığı dönem zararını topluca gösteren muhasebe raporudur. Kısaca ; “Kâr veya zararın kaynaklarını gösteren tablodur.” Şeklinde de tanımlanabilir.

              Gelir Tablosu iki temel biçimde düzenlenir.

               1-Hesap Tipi Gelir Tablosu ; çift taraflı bir tablonun sol tarafına giderlerin, sağ tarafına gelirlerin işlendiği ve gider fazla olduğunda zararın sağ tarafa yazıldığı,gelir fazla olduğunda ise kâr olarak sol tarafa yazılmak suretiyle denkliğin sağlandığı tablodur.

               2-Rapor Tipi Gelir Tablosu ; Satış gelirlerinden başlayarak gelirler toplanıp,giderler çıkarılmak suretiyle kârın çeşitli aşamaları gösterilerek tanzim edilen gelir tablosu tipine denir.

             SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU : Gelir tablosunda ki satışların maliyeti kısmı işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve  satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir.Bu tablo gelir tablosunun  ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar

             FON AKIM TABLOSU : Belirli bir dönem içinde işletmenin sağlamış olduğu finansal kaynakları ve  bunların kullanım yerlerini göstermek suretiyle bilanço ve gelir tablosunda görülmeyen fon hareketini ortaya  koyan tabloya denir.

             NAKİT AKIM TABLOSU : Bir faaliyet dönemi içinde işletme de ortaya çıkan nakit akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur.Başka bir anlatımla; birbirini izleyen iki dönem arasında ki kasa ve banka hesabındaki değişmeyi açıklamayı amaçlayan bir tablodur.

             KÂR DAĞITIM TABLOSU : Kanuni yükümlülüklerinin, esas sözleşme gereklerinin ve genel kurul kararlarının  sonucu dönem kârının nasıl ve nerelere dağıtıldığını gösteren bir finansal  tablodur.

             ÖZ KAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU : İlgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana  gelen artış veya azalışları bir bütün olarak göstermek amacıyla düzenlenen mali tablodur.  

 

 

        2-TUTULMASI/KULLANILMASI ZORUNLU DEFTER VE BELGELER

 

          DEFTER HUKUKU

            1581 Sayılı Tarım Kredi kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile bu kanunun atıf yaptığı 1163 Sayılı Kanun ve  bununla ilgili tüzük, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerini ve diğer 1163 Sayılı Kanunla  kurulmuş ve kurulacak kooperatifleri 213 Sayılı Vergi Usul kanunu  ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak muhasebe uygulaması yapmalarını zorunlu kılmıştır.

            Türk Ticaret Kanunu Ticari hayatın düzenlenmesi amacıyla defter tutmayı emretmiş olmasına rağmen defter tutma mükellefiyeti bu gün Ticaret Hukukundan çok Vergi Hukukunu ilgilendiren bir keyfiyet haline gelmiştir.

             Vergi Usul Kanunu,mükelleflerin vergi ile ilgili servet,sermaye ve hesap durumunu, faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, vergi ile ilgili muameleleri belli etmek, mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek, incelemek ve mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek amacına yönelik olarak defter tutma  mükellefiyetini hüküm altına almış bulunmaktadır.

 

             DEFTER TUTMADA AMAÇ

             Defter tutmanın amaçları veya faydalarını üç ana başlık altında belirtirsek ;

             *Yönetime Bilgi Vermek : Kooperatifi yönetenler, defterlerde ve defterlerden elde edilecek finansal raporlarda mevcut rakamların kendilerine vereceği bilgiler sayesinde kooperatifin geçmişteki halini, şimdiki durumunu tespit ve geleceğe yönelik plan ve projelerin neler olabileceği konusunda karar almak imkanlarına kavuşurlar.

             *Kredi Verenlere Bilgi Vermek : Her işletme veya kooperatif  yabancı sermayeye ihtiyaç duyabilir. Bu yabancı sermaye, bankalar kredi veren diğer kurumlar veya kendi üst kuruluşlarından temin edilir.Kredi veren bu kurumlar kredi vermeden önce kredinin geri dönme garantisinin ne olduğunu bilmek isterler. Bunun için gizli veya açık yollarla, talepçinin borç ve alacakları, mali kuvvet ve ekonomik potansiyeli hakkında bilgi toplarlar. Genellikle bu araştırmalar kredi talep eden kurumun defterlerinden elde edilen finansal raporlar üzerinden yapılır.

             *Ortaklara Bilgi Vermek : Kooperatifin sahibi olan ortaklara gerekli bilgileri ve ana sözleşmeye uygun olarak kooperatifin  yönetilip yönetilmediğini, kooperatifin mali ve ekonomik durumunu, borç ve alacak ilişkilerinin ne yönde olduğunu öğrenebilmesi ve yönetimi denetleyebilmesi de kooperatiflerde defter tutmayı zorunlu kılan başlıca hususlardandır.

 

            DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ

            Türk Ticaret Kanunu her türlü ticaret erbabının,ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu,borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tespit etmek amacıyla bir takım defterlerin tutulmasını emretmiştir.Türk Ticaret Kanunu kimlerin hangi defterleri tutacakları konusunda gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapmış ve tüzel kişilerin mutlaka yevmiye defteri,defteri kebir ve envanter defterini tutmalarını, gerçek kişilerin ise işletme hesabı esasına göre veya istekleri halinde(işletmenin mahiyet ve önemene göre) yukarıda belirtilen defterleri tutmalarını hüküm altına almıştır.

 

            Vergi Usul Kanunu ise vergi uygulamaları ve incelemeleri yönünden bir takım defterlerin tutulmasını  emretmiştir. Vergi usul kanunu kimlerin hangi defterleri tutacakları konusunda; birinci sınıf tüccar, ikinci sınıf tüccar olarak tasnife tabi tutmuştur.

             Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarı ile satış hasılatlarına, bu işlerin dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatına, sınır koymak suretiyle (Sınırlar kanunla zaman içinde değiştirildiğinden rakam belirtilmemiştir.) bu limiti aşanları her türlü ticaret şirketlerini, kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişilikleri ve ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmak isteyenleri;  Birinci Sınıf Tüccar,

             Bunların dışında kalanlar ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, işletme hesabı esasına göre defter tutmaya Maliye Bakanlığı’nca izin verilenleri ; İkinci Sınıf Tüccar ,

              Saymış ve birinci sınıf tüccarlara bilanço usulüne göre, ikinci sınıf tüccarlara ise işletme hesabı esasına göre defter tutma mükellefiyetini getirmiştir.

             Kooperatiflerin bu tasnife göre, birinci sınıf tüccar addolunarak bilanço esasına göre defter tutmaları

Gerekmektedir.

 

              BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK KANUNİ DEFTERLER

              Bilanço esasına aşağıdaki kanuni defterlerin tutulması zorunludur.

a)                               Yevmiye Defteri :

b)                               Defteri Kebir 

c)                               Envanter Defteri

d)                               Damga Vergisi Defteri

               İlk üç sıradaki defterler Türk Ticaret Kanununun 66. Vergi Usul Kanununun 182. maddeleri  gereğince  mecburi tutulmuştur.Damga Vergisi defteri ise Vergi Usul Kanunun mükerrer 257.maddesi ve   Damga Vergisi kanununun 29.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca ihdas edilmiştir

              Bilanço esasına göre tutulacak olan Yardımcı Defterler ise şunlardır :

              Bu guruba giren defterler kendi başlarına bağımsız olarak kesin delil olamazlar. Ancak kanuni defterlerle birlikte ve onları teyit etmeleri kaydıyla delil olma özelliğini kazanırlar.

 

           Yevmiye Defteri : Bu defter kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde yazıldığı defterdir.Yevmiye defteri genelde , ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. İşleri ciltli yevmiye defteri tutulmasına imkan vermeyecek derecede geniş olan büyük mali,sanayi ve ticari , müesseseler hareketli yapraklı yevmiye defteri kullanabilirler ( VUK, Madde l83 ). Yevmiye defterinde iki tarih çizgisi arasında bulunan kayıtlara “ Yevmiye maddesi “denir. 

           

              Defteri Kebir : Bu defter yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri, belirli esaslara göre açılmış olan hesaplara dağıtma ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplama işlevini yerine getirmektedir ( VUK , Madde l84 ), Yevmiye defterine kaydedilen işlemler, işletmede uygulanan hesaplarına devredilir. Yevmiye defterinden ilk bakışta her hangi bir hesaba ait bilgi elde edilemez. Söz konusu hesaplar ilgili oldukları büyük defterlere geçirildikten sonra bu hesaplardan ayrıntılı bilgi sağlanabilir. Bu defter işlemlerin ilgili hesaplarda toplanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

                Envanter Defteri : Bu deftere,işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe “bilanço günü” denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralıdır (VUK.Madde 185 ). Envanter defterine daha anlamlı bir biçimde tanımlayacak olursak, “ İşletmelerin kuruluşunda ve her hesap dönemi sonunda ,varlık , borç ve sermayeleri ile bilançoların dökümlü olarak kaydolduğu bir defterdir. “ Varlık ve borçlar envanter çıkarılarak saptanır”. Envanter ise ,Bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak , ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit  etmek demektir (VUK .Madde l8 ). Varlıkların değerlemesi, değerleme  ölçülerine göre yapılır . Cari uygulamaya göre envanter defterine bilanço ve gelir tablosunun kaydedilmesiyle yetinilmektedir.  

 

               Damga  Vergisi Defteri : l983 tarih ve 20 seri numaralı Damga Vergisi  Tebliği ile;düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şeklinde ödeyen mükellefin “Damga Vergisi Defteri” adı altında özel bir defter tutmaları mecburiyeti getirilmiştir.                                                                                      

              

                Bu defterin tutulmasında , Vergi Usul  Kanunu’nun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin  hükümlerine uyulacaktır.

                

                Deftere kayıt işlemi yapılırken , makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtlar defterin bir bölümünde İstihkaktan kesinti şeklinde ödemeye ilişkin kağıtlar da diğer bölümünde ayrı ayrı  gösterilecektir.

               

                 Defterde , ayrıca düzenlenen kâğıdın türü, tarihi, varsa numarası , damga vergisi matrahı ve miktarı belirtilecektir.

                

                  Ödemenin kapsamına giren kâğıtlara  .......... liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı veya istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir. Defter sıra no:  .... şeklinde damga vergisi kesintisinin cinsine göre yeknesak bir kaşe vurulacak ve bu şerh yetkililerce  onaylanacaktır. Damga vergisine tabi kâğıtlara ilgili vergi miktarı ile defter sıra numarası kâğıda vurulan damgadaki yerine yazılacaktır.

                  

                  Damgalama işlemi düzenlenen kâğıdın varsa örneği ve dip koçanı üzerinde de yapılacak ve bu kâğıda verilen sıra sayısı yazılacaktır.

                    

                  Diğer Defterler

                 

                  Ortak Pay Defteri: 1163 sayılı kanunun 19.Maddesinde “Ortaklar Defteri” bahsinde de işaret edildiği üzere bu deftere; ortakların ad ve soyadları , iş ve konut adresleri , ortaklığa giriş çıkış tarihleri ve çıkarılma sebepleri , taahhüt ettikleri sermaye payları ile bu paylara karşılık yapılan tahsilat ve iadeler , ortaklığa kabul ve çıkışları ile ilgili yönetim kurulu kararının tarih ve numarası kaydedilir.

                   

                    Defterlerin her sayfası bir ortak için ayrılır.  Bu defterin kullanılmaya başlanılmadan önce notere onaylattırılması gerekmektedir.

                     

                    Yönetim Kurulu Karar Defteri : Yönetim kurulunca alınan karaların yazıldığı defterdir. Kullanılmaya başlanılmadan önce notere tasdiki gerekir.

   

                     Genel Kurul Karar Defteri : Genel kurul kararlarının yazıldığı defterdir. Kullanılmaya başlanılmadan önce notere tasdiki gerekir. Deftere yazılan zabıt ve kararlar genel kurul divanınca ve üst kuruluş temsilcisi veya hükümet komiserince imzalanır.

 

                      DERTERLERİN TASTİKİ

 

                       Tasdike Tabi Defteri

                        Kooperatiflerin kullanmak zorunda olduğu ve aşağıda bulunan defterler tasdike tabidir.

·                                 Yevmiye Defteri

·                                  Defteri Kebir

·                                  Envanter ve Bilanço Defteri

·                                  Damga Vergisi Defteri

·                                  Ortak Pay Defteri

·                                 Yönetim Kurulu Karar Defteri

·                                 Genel Kurul Karar Defteri

 

 

Tasdik  Zamanı                  

                        Defterlerin kullanılması halinde aşağıda belirtilen zamanlarda tasdik ettirilmesi mecburidir.

                        Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda ;

                        Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler,defterin kullanılacağı hesap    neminden önce gelen son ayda ;

                         Yeniden işe başlayanlar , sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler,işe başlama  sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

                        Tasdike tâbi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce ,

 

                           Tasdiki  Yenileme

                       Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak  ayı , hesap dönemleri Maliye Bakanlığı’nca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar,

 

                           Tasdik Makamı

                      Defterler işyerinin , bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevi ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik olur.

 

                          Tasdik Şerhi

                                   Tasdik şerhi ve onay şeklinde Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu ayrı ayrı şekil şartı koymuş  bulunmaktadır.

                                   Ticaret Kanununa göre defterler notere çitli olarak ibraz edilir. Noter sicil tasdiknamesini ister.(Tarım Kredi Kooperatifleri Ticaret Siciline tescil edilmeden tüzel kişilik kazandığından bu şarta tabi değildir ) Defterin her sayfasına sabit mürekkeple sıra numarası koyup resmi mühürle mühürler ve defterin kaç sahifeden ibaret bulunduğunu ilk ve son sahifeye yazarak resmi mühür ve imzası ile tasdik ettiği defterlerin mahiyet ve adetlerini ve bunların kime ait olduklarını tacirin kayıtlı bulunduğu ticaret siciline resen ve hemen bildirir.

                                Vergi Usul Kanununa göre; Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri defterin ilk sahifesine yazılır aşağıdaki malumatı ihtiva eder.

                  

                  *  Defter sahibinin

                   Gerçek kişilerde başta soyadı , sonra öz adı

                   Tüzel kişilerde unvan

                                 * İş adresi

                                 * İş veya meslekin nev’i

                                 * Defterin nev’i

                                 * Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu

                                 * Defterin kullanılacağı hesap dönemi

                              * Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi

                           * Tasdik tarihi

                           * Tasdik numarası

                            * Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve  imzası      

                        Ciltli defterler tasdik esnasında sayfalarına sıra numarası teselsül ettiğine bakılarak,bu sahifeler tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.

                            

                        Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanılması halinde kooperatifler bir yıl içinde kullanacakları tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıda esaslara göre tasdik ettirirler . Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.

              

                        Bunların sayfa numaraları tasdik yapılırken takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı , ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.

 

                        SAKLAMA VE GÖSTERME  MECBURİYETİ

 

                        Saklama  Mecburiyeti

                        

                        Vergi Usul Kanununa göre tutulmakta olan defterin , ilgili bulundukları yılını takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile saklanması mecburidir.

 

                        Bu süre Türk Ticaret Kanunu ile en az l0 yıl olarak sınırlandırılmıştır.

        

                        Kooperatif ve Birlikler Merkez Birliğinden yetki almaksızın saklanması mecburi olan defter ve belgeleri imha edemezler.

 

                        Saklamakla sorumlu olunan defter ve kağıtlar yangın , su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde kaybolursa , olayın öğrenildiği tarihten itibaren on beş gün içinde kooperatifin bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden bir belge verilmesi istenecektir.

 

                         Gösterme Mecburiyeti

 

                        Saklamaya mecbur olunan defter ve belgelerin saklama süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine gösterilmesi için arz edilmesi mecburidir.

 

 

FATURA VE FATURA YERINE GECEN  BELGELER

 

FATURA: Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin  borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. (VUK:224)

 

FATURANIN ŞEKLİ:Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur ,(VUK 230)

1 -Düzenlenme tarihi , seri ve sıra numarası

2-Fatura düzenleyenin adı,varsa unvanı,  iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası,

3-Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve vergi hesap numarası,

4-Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutan,

5-Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

 

FATURANIN NİZAMI: Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur.

1 -Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir

2-Faturalar mürekkeple, makine  ile veya kopya kurşun kalemle doldurulur.

3-Faturalar en az bin asil ve bin suret olarak düzenlenir. Bir den fazla olursa kaçıncı örnek öldüğü işaret edilir.

 

4-Faturaların baş  tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

5-Malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre geçerse hiç düzenlenmemiş sayılır.

6-Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adi ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi hesap numarasının doğru1uğundan sorumludur(VUK 231)

 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK 232)

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile Basit usulde vergiye tabi alan mükellefler ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;

l-)1. ve 2.tüccarlara,

2-)Serbest meslek erbabına,

3-)Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflere,

4-)Defler tutmak zorunda alan çilcilere,

5-) Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

 

PAREKENDE SATIS VESİKASI ( VUK.233)

1. Sınıf ve ikinci sınıf tüccarlar ile Kazançları basil usule göre tespit olunan mükellefler ire defter tutmak zorunda alan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki belgelerin herhangi biri ile tevsik olunur.

a- Parkende satış fişi     b-) Yazar kasa fişi       c-)Giriş veya yolcu taşıma bileti

 

 

GİDER  PUSULASI (VUK 234)

1. ve 2. sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ire çiftçiler ile basit usulde vergiye tabi olanların;

*Vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler  veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası fatura hükmündedir.

 

MUSTAHSIL MAKBUZU( VUK. 235)

1 .ve 2. sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ile kazançları basit usule göre tespit edilen mükellefler, vergiden muaf çilcilerden satın aldıkları malların bedellerini, ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Müstahsil makbuzu da fatura verine geçer. . Müstahsil makbuzunda gerekli stopaj ve fon  ( ve gerekiyorsa Bağ-kur) kesintileri gösterilmek zorundadır.

 

SERBEST MESLEK MAKBUZU (VUK: 236)

Serbest meslek erbabı, meslek faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ire bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.

Serbest meslek makbuzunda,

1 -Makbuzu verenin adi, soyadı , Unvanı adresi, vergi dairesi ire vergi hesap numarası,

2-Müşterinin adı soyadı veya Unvanı ve adresi , gerekirse vergi dairesi ire vergi sicil numarası,

3-Alınan paranın miktarı,

4-Paranın alındığı tarih,

5-Adına Ser, Mest. Makbuzu düzenlenen kişi yada kurum gerçek usulde vergi mükellefi ise serbest meslek stopajı (% 20 ) ve stopajın % 10 kadar SSDF kesintisi yapılır.

 

A-MUHASEBE FİŞLERİ

Muhasebe fişleri kooperatif faaliyetlerinin hesap planı çerçevesinde hangi hesaplara yazılacağını belli eden belgelerdir. Kooperatifin işlemleri önce muhasebe fişleri ile muhasebeleştirilir  ve buradan gerekli defterlere geçilir.

1-Kasa Tahsil Fişi

Kasaya giren herhangi bir para için satış fişi satış faturası gibi ispat edici belgelere veya statüden doğan alacaklara dayanılarak düzenlenir.

Tahsil fişlerinin bir örneği makbuz olarak tanzim edilir ve ilgililere verilir.

Günlük yapılan peşin satışlar 1em fatura ve fatura verine geçen belgelerin ikinci kop­yalar üzerinden bir defa da tek bir tahsil fişi tanzim edilerek, peşin satışlar için her ortağa ayrı ayrı tahsil fişi kesilmeyecek ve fatura verileceğinden ilgililere ayrıca makbuz ve­ verilmeyecektir.

2-Kasa tediye Fişi                                                                              

Kasadan çıkan herhangi bir para için fatura. senet, makbuz,bordro gibi ispat edici belgelere göre düzenlenir. Herhangi bir nakit hareketini ilgilendirmeyen işlemlerin muhasebeleştirilmesi ama­cıyla düzenlenir.

3-Mahsup Fişi

Herhangi bir nakit hareketi ilgilendirmeyen işlemlerin muhasebeleştirilmesi amacıyla düzenlenir.

4-Muhasebe Fişlerine ilişkin Esaslar

Fişlerin düzeltilmesi

                          a)  Sıra numarası takip etmesi,

b)  Fiş düzenleme tarihi.

c)  Fişin ve yevmiye defterine kaydedildiği madde numarası                                                                 

                          d)  İlgili ana ve yardımcı  hesap numaraları ad ve tutarları,

                          e)  Fişin hangi olay veya işlem nedeniyle düzenlendiği konusunda yeterli bilgi 

f)   Rakam ve yazı ile  tutarı,

g)  Fişi düzenleyen kişinin parafı ile yetkililerin imzaları,

h)  Tahsil ve tediye fişlerinde veznedar veya vezne görevlisinin imzası ile tediye  fişlerinde alındı imzası­

 i)  Ödeme  fişi ile ilgili bir tahsil fişi varsa karşılık olarak belirtilmesi,

 k)  Fişin ali olduğu olay veya  işlemle ilgili ispat edici  belgelerin fişe eklenmesi ve tek tek belirtilmesi,

Gibi hususlara dikkat edilecektir.

Öte yandan herhangi bir sebeple iptal edilen fişler yırtılıp atılmayacak, üzerine “iptal” yazılarak diğer fişlerle birlikte saklanacaktır. Fişler üç nüsha olarak tanzim edilecek, birinci nüshası evrakı müsbite olarak saklanacaktır. ikinci nüshası makbuz olarak ortağa verilecek, üçüncü nüshası ise evraklar teftiş görünceye kadar klase edilmiş halde ser­vis kopyası olarak muhafaza edilecektir.

 

                        3- KOOPERATİF  SERMAYE İŞLEMLERİ   

                                                                    

                           a)ortak sermaye taahhüt ve ödeme işlemleri

 

                           b) pay artırımı ve azaltımı işlemleri

   

                           c)Üst Kuruluş Sermaye taahhüt ve ödeme işlemleri

 

 

 

Örnek Uygulamalar :                          

 

                                                                                                                                                           

                      Ortak Girişi : 200 lira sermaye ile ortak kaydı                                                                                        

                                                                 _________16.10.2001  __________________________                                                                   

   501-    ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                              200.                                            

                      500-                 SERMAYE                                                                                          200

                      A ortağının sermaye Taahhüdü                                                                                                                   

 _____________________  16.10.2001   _____________________________                                                                                          

100                KASA                                                                                                                          50.                               

                      501                  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                                                                   50.

                      A Ortağından 1/4 sermaye tahsilatı                                                                                                             

 ________________________   16.10.2002   ___________________________                                                                                      

 ________________________   16.10.2002   ___________________________

100                KASA                                                                                                                          50.                               

                      501                  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                                                                   50.

                A Ortağından 1/4 sermaye tahsilatı

______________________________    /   _____________________________________                                                                  

               

Taahhüt Artışı : 

                                

A ortağının Taahhüdününü 10.000 lira ya arttırma işlemleri                                                                                          

    ____________________________   23.11.2002   ________________________                                                                                 

100                KASA                                                                                                                          100.                             

                      501                  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                                                                   100.

                      A ortağından eski sermayesinin tahsili                                                                                                      

 ________________________________   23.11.2002   ___________________________                                                                         

   501-    ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                                                                300.                             

                      500-                 SERMAYE                                                                                                                             300.

                      A ortağının Taahhüt artış Mahsubu                                                                                                           

 ____________________________   /   ___________________________________

 _____________________________                                23.11.2002   _________________________                                                                                                        

100                KASA                                                                                                                          100.                             

                      501                  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                                                                   100.

                      A ortağından 1/3 sermaye tahsili                                                                                                                 

      ______________________________   /   _________________________________                                           

                                               

                      Sermaye Azaltımı işlemi :                                                                                                                           

                      Kredisi 3.000. lira olan ortağın taahhüdünden                                                                                           

 1000. lira azaltma işlemi                                                                                                                                                       

  ____________________________                                 25.11.2002   ___________________________                                                   

500                SERMAYE                                                                                                                  50                                

                      501                  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                                                                   50

                      Ortak sermayesinin azaltma Mahsubu                                                                                                        

 _____________________________   /   ____________________________________

                                                                                                                                                                                                

ORTAKLIKTAN ÇIKMA                                                                                                                                                   

Sermaye             :                 150.                                                                                                                                           

Öd.Sermaye        :                50.

                                                                                                                                                             

 ____________________________                                  17.10.2001   ________________________                                                          

500                SERMAYE                                                                                                                  150. 

                      331.10             ORTAKLARA BORÇLAR                                                                                                  50.

                      501                  ÖDENMEMİŞ SERMAYE                                                                                                   100.

                      Ortaklıktan çıkarma işlemi                                                                                                                             

 _____________________________   17.10.2001   ___________________________                                                                           

331.10  ORTAKLARA BORÇLAR                                                                                                 50.                               

                      123.10             İŞLETME KREDİLERİ                                                                                                          50.

                      Sermaye alacağının Borcuna Mahsubu                                                                                                      

 _____________________________   /   ___________________________________

                                                                                                                                                                                                

                      BÖLGE BİRLİĞİNE SERMAYE TAAHHÜDÜ                                                                                         

                                                                                                                                                                                                

                       01.01.2000                                                           31.12.2000                                                                          

 500-              24.000.                                                                 36.000.                                                                                

 501-                 8.000.                                                                   9.000.                                                                                

                       16.000.                                                                 27.000.                                                                                

 242-                 6.000.                                                                 ?                                                                                          

 243-                 2.000.                                                                 ?                                                                                          

                                                                 

                                                                  

 _______________________________  31.12.2000  ___________________________________                                                          

242                İŞTİRAKLER                                                                                                              3.000.                          

                      243                  İŞTİRAKLERDEN ÜST.KUR.TAAH.                                                                                3.000.

                      Böl.Bir. Ser.Taah. Mahsubu                                                                                                                         

 ______________________________   31.12.2000   ________________________________                                                                  

243                İŞTİRAKLERDEN ÜST.KUR.TAAH.                                                                     2.750                           

                      334.10             BÖL.BİR.SER.BORÇLAR                                                                                                     2.750

                      Böl.Bir. Ser.Taah.Borcunun hesablara mahsuba                                                                                       

 _____________________________   31.12.2000   _______________________________                                                                      

334.10  BÖL.BİR.SER.BORÇLAR                                                                                                   2.750.                          

                      300                  T.C. ZİRAAT BANKASI                                                                                                     2.750.

                      Taahhüt Borcu olup Bölgeye havalesi                                                                                                       

       ___________________________   /   ____________________________________

 

 

YIL SONU SERMAYE İŞLEMLERİ :

                                                                                                                                                                                                            

                                                  01.01.2000                                                31.12.2000                                                                       

      500                   24.000.000.  -  36.000.000.  =                      12.000.000.

                                                  1/4 (3.000.000.)

501                                            8.000.000.                                                   9.000.000.                                                                      

                                                  16.000.000.          -                                    27.000.000.                                 =11.000.000.               1/4(2.750.000.)

242                                            6.000.000.                                                 ?                                                                                       

243                                            2.000.000.                                                       ?

                                                                                

_______________________________  31.12.2000  _______________________________                                                                         

242-     İŞTİRAKLER                                          3.000.000.

                                                  243-    ÜST KURULUŞA SER.BORÇLAR                                              3.000.000.

2000 yılı üst kuruluşa sermaye taahhüt mahsubu

______________________________   /   ________________________________________                                                                     

                                                                               31.12.2000                                                                                                            

243-   ÜST KURULUŞA SER.BORÇLAR              2.750.000.                                                                   

                                                  334.10-   TEŞKİLAT İÇİ BORÇLAR                                                        2.750.000.

Üst kuruluşa ödenecek sermayenin mahsubu

                                                                                                                                                                                                            

______________________________  ..../.../2001                           __________________________________                                            

334.10-   TEŞKİLAT İÇİ BORÇLAR                                                      2.750.000.                                    

                                                  300-   T.C. ZİRAAT BANKASI                                                               2.750.000.

Sermaye borcumuzun havale mahsubu                                                                                                                                        

    ________________________________   /   ________________________________________

 

 

    4-  Depo işlemleri

                        a) Depo giriş işlemleri,

                        b) Depo çıkış işlemleri,

                        c) Depo noksanlık ve fazlalıkları ile ilgili işlemler,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOK HAREKATLARI

 

 

 

Firmadan K.d.v dahil 400.000..- Liraya alınan

 

 

zirai aletin depo girişi

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

153.60

TİCARİ MALLAR

 

 

338.983.

 

191

İNDİRİLECEK K.D.V

 

  61.017.

 

 

320.70

SATICILA BORÇLAR

 

400.000.

 

1 Adet zirai aletin depo giriş mahsuba

 

 

 

 

 

27.10.2001

 

 

 

320.70

SATICILA BORÇLAR

 

400.000.

 

 

400.10

T.C. ZİRAAT BANKASI

 

 400.000.

 

1 Adet zirai alet bedelinin firmaya havale mahsubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kredili 2 taksitle x ortağına k.d.v dahil   450.000.000.-

 

 

  liraya ikraz edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

123.91

İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ

229.500.

 

223.60

YATIRIM KREDİLERİ

 

229.500.

 

 

391

HESAPLANAN K.D.V

 

 68.644.

 

600.60

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

381.356.

 

524

DES. FONU

 

 

450.

 

525

BİNA BAĞIŞI

 

 

450.

 

X Ortağa gübre serpme makinası ikrazı

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

621.60

TİCARİ MAL MALİYETİ

 

338.983.

 

 

153.60

TİCARİ MALLAR

 

 

338.983.

 

Maliyet mahsuba

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

910

ORTAKLARDAN ALINAN BORÇ SENETLERİ

450.000.

 

 

911

BORÇ SENETLER SAHİPLERİ

 

450.000.

 

....Nolu senedin kayıt mahsuba

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

912

T.C.ZİR.BANK.BORÇ.SENETLERİ

450.000.

 

 

910

ORTAKLARDAN ALINAN BORÇ SENETLERİ

450.000.

 

....Nolu senedin bankaya tevdi mahsubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 kg Besi yemi k.d.v hariç 150.000.- liradan, hamaliye

 

 

ücreti net 20.000.000.- lira ödendi. Bu yemi k.dv hariç 170.000.-

 

 

liradan 2.000 kg peşin satış işlemleri

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

191

İNDİRİLECEK K.D.V

 

  120.000.

 

153.40

TİCARİ MALLAR

 

 

1.500.000.

 

 

320.70

SATICILARA BORÇLAR

 

1.620.000.

10.000 Kg. Besi yeminin stok giriş mahsubu

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

153.40

TİCARİ MALLAR

 

 

22.471.

 

 

320.90

SATICILARA BORÇLAR

 

20.000.

 

360.00

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

 

2.247.

 

360.50

ÖDENECEK FONLAR

 

   224.

10.000 Kg. Besi yeminin hamaliye mahsuba

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

320.90

SATICILARA BORÇLAR

 

20.000.

 

 

100

KASA

 

 

 

20.000.

10.000 Kg Besi yeminin hamaliye hamaliye bedeli olup tediyesi

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

100

KASA

 

 

 

367.200.

 

 

391

HESAPLANAN K.D.V

 

  27.200.

 

600.40

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

340.000.

2.000 Kg Besi yeminin peşin satış işlemi

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

621.40

SATILAN MAL MALİYETİ

 

304.494.

 

 

153.40

TİCARİ MALLAR

 

 

304.494.

Peşin Satılan 2.000 Kg Besi yeminin maliyet mahsubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAİ ALET STOK GİRİŞ VE ÇIKIŞI

 

 

Alış Faturası:

 

 

 

 

 

1 ad. Römork

2.500.000

 

 

 

% 1 Böl.Bir.Pirimi

25.000.

 

 

 

 

 

2.475.000.

 

 

 

%18 K.D.V..........

445.500.

 

 

 

Toplam................

2.920.500

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 .

 

 

153.60

TİCARİ MALLAR

 

 

    2.500.000.

 

191

İNDİRİLECEK.K.D.V

 

        445.500

 

 

320.70

SATICILARA BORÇLAR

 

2.920.500.

 

369.98

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

     25.000.

1 Adet römorkun depo girişi

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

369.98

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

25.000.

 

191

İNDİRİLECEK K.D.V

 

  4.500.

 

 

320.10

SATICILARA BORÇLAR

 

29.500.

Bölge Birliği Piriminin Mahsubu

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

123.91

İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ

1.080.000.

 

223.60

YATIRIM KREDİLERİ

 

2.165.000.

 

 

391

HESAPLANAN K.D.V

 

495.000.

 

600.60

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

2.750.000.

1 Adet römorkun 3 eşit taksitle ikrazının işlemi

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

123.91

İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ

21.600.

 

223.60

YATIRIM KREDİLERİ

 

43.300.

 

 

524

DESTEKLEME FONU

 

32.450.

 

525

OR.ALIN.BİNA BAĞIŞI

 

32.450.

Bina ve destekleme fonu olu ortağın borcuna mahsup

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

621.60

SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ

2.500.000.

 

 

153.60

TİCARİ MALLAR

 

 

2.500.000.

İkraz edilen römorkun maliyet mahsubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

ORTAKLARDAN ALINAN BORÇ SENETLERİ

3.245.000.

 

 

911

BORÇ SENETLERİ SAHİPLERİ

 

3.245.000.

Römork senetlerinin kayıt mahsubu

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

912

T.C. ZİRAAT BANKASINDAKİ BORÇ SENETLERİ

3.245.000.

 

 

910

ORTAKLARDAN ALINAN BORÇ SENETLERİ

3.245.000.

Römork senetlerinin bankaya tevdi edilmesiyle mahsup

 

 

 

 

                        AMORTİSMAN AYIRMA USULLERİ

 

                Normal Amortisman

 

                B u usulde yükümlüler amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerini , %20 oranından   çok olmamak üzere , serbestçe  belirledikleri oranlar üzerinden amortismana tabi tutarlar. Ancak Maliye Bakanlığı belli iş ve sanat kollarında kullanılan iktisadi kıymetler için %20 ‘den daha yüksek bir oran üzerinden amortisman ayrılmasını öngörebilir.

       

 

                          Azalan Bakiyeler Usulü

 

                 Yatırımları teşvik eden bir amortisman ayırma usulüdür.Bu usulde her yıl , üzerinden amortisman hesaplanacak değer, daha önce ayrılmış olan amortismanlar toplamının indirilmesiyle saptanır.

                          

                          Bu usulde uygulanacak amortisman oranı %40 ‘ı geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.                                                       

                 Azalan Bakiyeler usulü ile amortisman ayrılması, sadece bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflere tanınmış bir seçenektir. Ancak mükellefler iktisadi ve teknik bakımdan bir bütün oluşturan kıymetler için normal yada azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden sadece birini seçip uygulayabilirler.Bir iktisadi kıymet üzerinden normal amortisman ayırmaya başlandıktan sonra bu usulden dönülemez . Buna karşılık yükümlüler azalan bakiyeler usulü ile amortisman ayırmaya başladıktan sonra durumu beyannamelerinde ve ekli bilançolarında belirtmek koşulu ile normal amortisman usulüne geçebilirler. (VUK:320

 

 

                Olağan üstü ( Fevkalade ) Amortisman

 

                İşletmede kullanılan iktisadi kıymetler doğal afetler nedeniyle değerlerini, tamamen yada kısmen yitirmişlerse , yeni icatlar dolayısıyla teknik verimlerini ve değerlerini yitirdikleri için tamamen  ya da kısmen yitirmişlerse , cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden çok aşınma ve yıpranmaya uğramışlarsa yükümlerin başvurusu üzerine Maliye Bakanlığı her işletme için işin niteliğine göre fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları belirler.Bu istisnai usul, olağanüstü amortismandır.

 

 

                   TARIM KREDİ KOOPERAİFİNDE AMORTİSAN UYGULAMASI

 

     Kooperatifte bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz bulunan taşınmaz mallarla, taşınmaz malların tamamlayıcı parçaları, tesisat ve makineler, taşıtlar, maddi olmayan haklar gibi iktisadi kıymetlerin, alet, döşeme ve demirbaşların değerlerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yok edilmesi amortismanın konusunu teşkil eder.

   Kooperatifte ve Birciklerde kullanılan ve değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarları aşmayan alet, döşeme ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden durumlarda bu had toplucá dikkate alınır. Gider yazılan Sabit değerler 1.- TL. iz bedelle takip edilir.

  Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak Tarım işletmelerinde mey­dana getirilen meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllükler ile incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri ve işletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar amortismana tabi tutulur.

                Kooperatifler amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerini % 20 oranından fazla olmamak üzere serbestçe tespit ettikleri oranlar üzerinden yok ederler. Ancak arazi ve binalar ile % 20 oranından daha yüksek bir anla amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin değeri Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan oranlar üzerinden yok edilir.

1-Amortisman Oranlarının itibar Günü

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan amortisman oranları. ilanların yapıldığı hesap döneminden geçirlidir.

 

2-Oran Bakımımdan Uygulama

Kooperatifler usulüne göre tespit edilen oranları aşmamak (üzere amortismanları diledikleri oranlar (üzerinden hesaplayabilirler. Ancak uygulamaya başladıkları amortisman oranlarını takip eden yıllarda değiştiremezler. Eskiden beri amortisman iş1emi yapılan teş­ki1atımızın birimlerinde uygulanan amortisman oranları değiştirilmeyecek

 

3- Sure Bakımından Uygulanma

Amortisman seresi kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Amortisman ayırma suresinin yıl olarak hesaplanabilmesi için (1) rakamının, uygulanan amortisman nispetine bölünmesi gerekir.

Her  yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede göz önüne  alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından dolayı amortisman süresi uzatıla

 

4- ilk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve Peştamallıkların yok edilmesi (ilk Kuruluş ve örgütlenme Gideri)

Kooperatiflerin aktifleştirdikleri ilk kuruluş ve taazzuv(organlaşma) giderleri ile peştamallıklar ka­yıtlı değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde yok edilir.

5- Amortismana Tabi Kıymetlerin Satılması

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri  arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir.

Amortisman ayrılmış olanların değeri, ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan bakiye değerleridir.

6- Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı

Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen kayba uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı, bunların değerinden fazla veya eksik olduğu Takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir.

 

                      YENİLEME FONU

                   

              Vergi Usul Kanununun 328 ‘inci maddesine göre  ( F.4),amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde bunların yenilenmesi zorunluysa ve bu konuda işletme yöneticileri tarafından bir karar alınmışsa satıştan dolayı ortaya çıkan kar üç yıl süre ile pasifte geçici bir hesapta (Yenileme Fonu) tutulabilir . Bu fon üç yıl içinde kullanılmazsa üçüncü yılın karına eklenir.

 

               Vergi Usul Kanununun 329 ‘uncu maddesine göre doğal afetler dolayısıyla tamamen yada kısmen kayba uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatları da aynen satış işlemi gibi değerlendirilerek üç yıl süre ile bunlar içinde yenileme fonu ayrılabilir.

 

 

 

DEMİRBAŞ

 

 

Kooperatife Bir adet Masa 1.000.000..- liraya alınıyor. Ömrü

 

 

10 yıl olarak belirleniyor

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2001

 

 

 

191

İNDİRİLECEK K.D.V

     

180.000.

 

255.50

DEMİRBAŞLAR

 

 

1.000.000.

 

 

320.70

SATICILARA BORÇLAR

 

1.180.000.

Bir adet masanın demirbaşa kaydı

 

 

 

 

 

 

08.01.2001

 

 

 

320.70

SATICILARA BORÇLAR

 

1.180.000.

 

 

100

KASA

 

 

 

1.180.000.

Bir adet masa bedelinin ilgili firmaya tediyesi

 

 

 

 

 

31.03.2001

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

25.000.

Dönem sonu amortisman mahsubu

 

 

 

 

 

 

31.03.2001

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.03.2001

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

25.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

30.06.2001

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

25.000.

Dönem sonu amortisman mahsubu

 

 

 

 

 

 

30.06.2001

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

30.06.2001

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

25.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

30.09.2001

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

25.000.

Dönem sonu amortisman mahsubu

 

 

 

 

 

 

30.09.2001

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

30.09.2001

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

25.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

75.000.

 

 

257.50

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

100.000.

yıl sonu amortisman mahsuba

 

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

25.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.03.2002

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

25.000.

Dönem sonu amortisman mahsubu

 

 

 

 

 

 

31.03.2002

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.03.2002

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

25.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.06.2001

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

25.000.

Dönem sonu amortisman mahsubu

 

 

 

 

 

 

31.06.2001

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.06.2001

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

25.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

30.09.2002

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

25.000.

Dönem sonu amortisman mahsubu

 

 

 

 

 

 

30.09.2002

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

30.09.2002

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

25.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

25.000.

Dönem sonu amortisman yansıtma işlemi

 

 

 

 

 

31.12.2002

 

 

 

255.50

DEMİRBAŞLAR

 

 

700.000.

 

 

257.50

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

70.000.

 

522

MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

630.000.

Yıl sonu amortisman ve yeniden değer artış mahsuba

 

 

 

 

 

31.12.2002

 

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

95.000.

 

257.90

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

75.000.

 

 

257.50

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

170.000.

yıl sonu amortisman işlemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

632

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

95.000.

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

95.000.

Yıl sonu amortisman  işlemi

 

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

771

GENEL YÖNETİM YANSITMA HESABI

 

95.000.

 

 

770.60

GEN.YÖNETİM GİDERİ

 

95.000.

Yıl sonu amortisman  işlemi

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

KASA FAZLALIĞI

 

 

Fiili Kasa :      135.000.

 

 

 

Kasa       :       150.000.

 

 

 

Fazlalık   :        15.000.

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

100

KASA

 

 

 

15.000.

 

 

397.00

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI

 

15.000.

Kasa fazlalığı olup araştırılmak üzere ilgili haseba alınan

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

397.00

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI

15.000.

 

 

649

DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİRLER

 

15.000.

17.10.2001 tarihindeki kasa fazlalığı oluğ geşirlere aktarım mahsubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASA NOKSANLIĞI

 

 

Fiili Kasa :150.000.000

 

 

 

 

Kasa       :165.000.000

 

 

 

 

Noksanlık:  15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2001

 

 

 

197.00

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLIĞI

15.000.

 

 

100

KASA

 

 

 

15.000.

Kasa noksanlığı olup mahiyeti araştırılmak üzere ilgili hesaba

 

 

alınan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

Mahiyeti bulunamazsa

 

 

135

PERSONELDEN ALACAKLAR

15.000.

 

 

197.00

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLIĞI

 

15.000.

Kasa noksanlığı olup mahiyeti bulunamadığından personelden

 

 

tahsil edilmek üzere mahsubu

 

 

 

 

 

 

31.12.2001

 

 

 

100

KASA

 

 

 

15.000.

 

 

135

PERSONELDEN ALACAKLAR

 

15.000.

Kas noksanlığının personelden tahsili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAŞ HESAPLAMALARI

 

 

GELİR VERGİLİ

 

S.S.K KESİNTİLİ

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

15%

1000-150-6=844

15%

160

 

 

 

 

 

 

840-(126+6)=708

 

 

 

 

 

 

    (840X%15)

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

20%

1000-200-6=794

20%

160

 

 

 

 

 

 

840-(168+6)=666

 

 

 

 

 

 

    (840X%20)

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

25%

1000-250-6=744

25%

160

 

 

 

 

 

 

840-(210+6)=624

 

 

 

 

 

 

    (840X%25)

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

30%

1000-300-6=694

30%

160

 

 

 

 

 

 

840-(252+6)=582

 

 

 

 

 

 

    (840X%30)

 

 

770.10

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

837.962.730

 

 

0001-Ücret

 

521.953.800

 

 

 

0002-Yakacak

 

55.689.103

 

 

 

0005-Gıda

 

24.038.462

 

 

 

0006-Yemek

 

46.706.989

 

 

 

0007-Eş

 

 

21.404.569

 

 

 

0007-Çocuk

 

1.137.500

 

 

 

0026-Mhrumiyet (%8)

25.840.000

 

 

 

0016-Ssk işveren hissesi

141.192.307

 

 

 

335

PERSONELE BORÇLAR

 

433.782.611

 

360.00

GELİR VERGİSİ

 

 

140.506.127

 

360.30

DAMGA VERGİSİ

 

 

5.027.776

 

361.01

S.S.K İŞVEREN HİSSESİ

 

141.192.307

 

361.02

S.S.K İŞÇİ HİSSESİ

 

100.403.418

 

369.10

VAKIF

 

 

 

5.219.538

 

369.20

SENDİKA

 

 

11.308.999

 

369.40

SPOR AİDATI

 

 

521.954

 

 

 

 

 

 

 

HARCIRAH HESAPLAMALARI

 

 

Kendisi için yolda geçen 1. Harcırah

5.000.000

 

 

Eş ve Çocuklar için (2 Çocuk)

15.000.000

 

 

Kendisi ve çocuklar için yol parası

52.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendisi için 20 kat ((6.666.666)G.vergili)

133.333.333

 

 

Çocuklar içi 30 kat

 

 

199.999.999

 

 

300 km. x (6.666.666*%15=333.333)

99.999.999

 

 

 

Toplam

505.333.331

 

 

Gelir Vergisi Matrahı

433.333.322

 

 

 

 

Gelir Vergisi

108.333.331

 

 

 

 

Dam Vergisi

3.032.999

 

 

 

 

Kesinti Toplamı

111.366.330

 

 

 

 

Net Ödenecek

393.967.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su faturası işlemi :

 

 

 

 

Fatura Tutarı 40.000.- + k.d.v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770.30

DENEL YÖNETİM GİDERLERİ

40.000.

 

191.00

İNDİRİLECEK K.D.V

 

  7.200.

 

 

329.00

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

47.200.

Kooperatifin ..... Ayı su faturası tutarı olup tahakkuk mahsubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329.00

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

47.200.

 

 

100

KASA

 

 

 

47.200.

Kooperatifin ..... Ayı su faturası tutarı olup tediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fatura öbür ay ödenecek ise yapılacak işlem aşağıdaki gibi

 

 

770.30

DENEL YÖNETİM GİDERLERİ

40.000.

 

191.00

İNDİRİLECEK K.D.V

 

  7.200.

 

 

381.30

GİDER TAHAKKUKLARI

 

47.200.

Kooperatifin ..... Ayı su faturası tutarı olup tahakkuk mahsubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381.30

GİDER TAHAKKUKLARI

 

47.200.

 

 

100

KASA

 

 

 

47.200.

Kooperatifin ..... Ayı su faturası tutarı olup tediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİR-GİDER

 

 

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

150.000.000.

 

 

602

DİĞER GELİRLER

    3.000.000.

 

 

603

FAİZ GELİRLERİ

200.000.000.

 

 

610

SATIŞ İADELERİ

    1.000.000.

 

 

621

TİCARİ MAL MALİYETİ

128.000.000.

 

 

632

GEN.YÖN.GİDERLERİ

  40.000.000.

 

 

624

FİNANS GİDERLERİ

150.000.000.

 

 

649

DİĞ.GEL. VE KAR

    1.000.000.

 

 

659

DİĞER GİDERLER

       500.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

150.000.000.

 

602

DİĞER GELİRLER

 

    3.000.000.

 

603

FAİZ GELİRLERİ

 

200.000.000.

 

649

FİNANS GİDERLERİ

 

    1.000.000.

 

 

610

SATIŞ İADELERİ

 

 

    1.000.000.

 

621

TİCARİ MAL MALİYETİ

 

128.000.000.

 

632

GEN.YÖN.GİDERLERİ

 

    4.000.000.

 

624

FİNANS GİDERLERİ

 

150.000.000.

 

659

DİĞER GİDERLER

 

 

       500.000.

 

690

DÖNEM KAR VE ZARARI

 

  34.500.000.

 

 

 

 

 

354.000.000.

354.000.000.

 

 

 

 

 

 

 

690

DÖNEM KAR VE ZARARI

 

  34.500.000.

 

 

570

GEÇMİŞ YIL KARI

 

 

  34.500.000.

 

....... Yılı Karı olup geçmiş yıllara aktarma mahsuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAR TEVZİ

 

 

1998 Yılı Karı = 60.000.000.000.- Lira

 

 

 

 

 

 

30.04.1999

 

 

 

570

GEÇMİŞ YIL KARI

 

60.000.000.

 

 

330

ÖD.RİSTURUNLAR

 

 

30.000.000.

 

540.10

YEDEK AKÇE

 

 

  9.000.000.

 

549.10

DESTSKLSMS

 

 

  6.000.000.

 

549.20

TASFİYE GELİŞTİRME

 

12.000.000.

 

549.30

TASFİYE 

 

 

  3.000.000.

 

1998 Yılı Kar dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330