TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BİLGİ SİSTEMİ OTOMASYONU:

 PERSONEL VE BORDRO MODÜLÜ:

 İki modüldeki işlemler beraber yapıldığından iki modül beraber anlatılacaktır.Girişi Ana Menü programından uygulamalardan personel modülü’ne gireceğimiz zaman personel modülüne tıklarız veya simgelerden sol baştandan 9.sıradaki simgeye tıklarız,Bordro modülüne gireceğimiz zaman uygulamalardan bordro veya simgelerden sol baştan 10.sıradaki simgeye tıklarız.Bu iki modül de temel olarak maaş hesaplatması yapılmaktadır. 

Personel ve Bordro modülünde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

1)Sosyal yardımlar değiştiğinde girilmesi(Yemek yardımı,konut yardımı,gıda yardımı vs)

2)S.S.K. Tavan ve tabanı değiştiğinde girilmesi

3)Brüt ücretler değiştiğinde girilmesi

4)Vergi dilimleri değiştiğinde girilmesi

5)İzinli veya raporlu personelin bordro hesaplamasından önce izin ve rapor bilgisinin girilmesi

6)Ay içinde  o ay’ a ait özel ödeme ve kesintiler olursa Personel aylık sabitlerine girilmesi

7)Bordro gözükülmesi istenmeyen ödemeler olursa Personel etkisiz alanlara girilmesi

8)Yeni Personel tayini veya ilk işe başlayan personel olursa personel ve bordro bilgilerin girilmesi

9)Kooperatif den ayrılan personel olursa o personelin bordro ve personel modülünden silinmesi

10)Genel Bordro hesaplatılması

11)İkramiye Bordrosu hesaplatılması

12)Peşin teşvik bordrosu hesaplatılması

13)Teşvik Bordrosu hesaplatılması

14)Raporlar ekranı

 1)SOSYAL YARDIMLAR DEĞİŞTİĞİNDE GİRİLMESİ:

Sosyal yardımlar yıl başlarında değişmektedir. Toplu iş sözleşmesi ile kooperatiflerimize duyurulmaktadır. Bu işlem yılda bir kez yapılmaktadır. Bordro modülünde kodlama ekranlarından Bordro elamanlarına girilir. Sosyal yardımlar sırası ile seçilir. Değiştire tıklanır. Değer yazan yere değişen yeni değer yazılır. Örnek şu anda konut yardımı 129.93 YTL dır.Ocak 2008  de 150.45  olduğunu varsayalım.(toplu iş sözleşmesi gereği)değer yazan yere 150.45 yazar değiştire tıklarız.Bu işlemi tüm sosyal yardımlar için yaparız.

2)S.S.K. TAVANI VE TABANI DEĞİŞTİĞİNDE GİRİLMESİ:

Bordro modülünde kodlama ekranlarından bordro sabitlerine girilir.SSK TAVAN MATRAĞI seçilir değiştir denir.Değer YAZAN yere yeni değer yazılır.değiştir ile çıkılır.Aynı şekilde SSK TABAN matrağı için işlem yapılır.Bu işlem otomatik olarak da versiyon ve M:P.bilgileri ile de olabilmektedir.Bu İŞLEM S.S.K. taban ve tavan ücretleri değiştiğinde yaparız. 

3)BRÜT ÜCRETLER DEĞİŞTİĞİNDE GİRİLMESİ:

Yıl başlarında Toplu iş Sözleşmesi gereği ücret artışlarında veya yıl içinde ünvan değişikleri olduğunda personelin yeni ücretleri girilir.

Bordro modülünde Bordro işlemlerinde personel e tıklanır.Sorguyu çalıştırır.Personel seçilir.değiştire tıklanır.Maaş Miktarı,Brüt ücret ,ikramiye ücreti yazan yere yeni ücret yazılır değiştire tıklanır.Ücreti değişen diğer personel içinde aynı işlem yapılır. 

4)VERGİ DİLİMLERİ DEĞİŞTİĞİNDE GİRİLMESİ:

Vergi dilimleri her sene ocak ay’ında değişmektedir.Kodlama ekranından vergi dilimlerine tıklanır.Sorguyu ÇALIŞTIR DENDİĞİNDE yıllar itibariyle vergi dilimleri karşımıza gelir.Vergi dilimleri değiştiğinde otomatik olarak akşamları kooperatiflerimizi yeni vergi dilimleri yüklenmektedir.

Otomatik yüklemede sorun olursa MP bilgilerinden 80 dosya transferinden  İndirilerek ve replikasyondan MP Bilgilerinden 80 çalıştırılarak yeni vergi dilimleri yüklenilebilir.MP bilgilerin indirilmesi ve yüklenmesi ayrı bir konu başlığından anlatılacaktır. 

5)İZİNLİ VE RAPORLU PERSONELİN İŞLEMLERİ:

Personelimiz izinli veya raporlu olduğu günlerde S:S:K 1.5 puan eksik prim ödenir.Onun için önemli bir konu olup izinli veya raporlu personel olduğunda yapılması gerekmektedir.

10 .madde de Genel bordrosu hesaplatılmasında personel modülünde a ve b maddeleri,bordro modülünde c,d,e,f maddeleri bulunmaktadır.İzinli veya raporlu personel olduğu aylarda personel modülünde a maddesi yapılır.yapıldıktan sonra  izin ve rapor bilgileri girilir.personel modülündeki b maddesindeki işlem yapılmadan bordro modülündeki c,d,e,f maddeleri yapılır.

a)İzinli personelin bilgilerin girilmesi:

1)Personel modülünden aylık ve yıllık işlemlerden. Puantaj’dan puantaj bilgilerin otomatik girme tıklanır.Yıl ve ay ilgili ay  ve yıl seçilir.Bordro tipinden genel bordro seçilir.tamam tıklanır.

2)Personel modülünde personel bilgilerinden özlük bilgilerine tıklanır.Sorguyu çalıştır dan sonra ilgili personel seçilir.Menüden özlük işler den.Puantaj TIKLANIR.İlgili ay seçilir.Değiştire tıklanır.Fiili çalıştığı gün sayısına çalıştığı gün sayısı yıllık izin sayısı yazan yere izinli olduğu gün sayısı yazılır.Değiştir denir.Fiili çalıştığı gün sayısı ile yıllık izin gün sayısının toplamı 30 olacaktır.Örnek 07.05.2007 pazartesinden itibaren 20 işgünü ayrılan personelim oldu ve izin bitiş tarihi 04.06.2007 olsun.Mayıs ayında fiili çalışılan gün sayısı 6 yıllık izin gün sayısı 24 olarak girilir.Haziran ayında fili çalışılan gün sayısı 27 yıllık izin gün sayısı 3 olarak girilir.

b)Sağlık izinlerin girilmesi:

İzinli personeldeki gibi 1 maddedeki işlemden sonra 2.maddeye geçilir. 2.maddede (yukarıda tarif edilen) Puantaj tıklandıktan sonra, ilgili ay seçilir, değiştir denir. Fiili çalıştığı gün sayısına raporsuz olan gün sayısı yazılır (örneğin 20 yazılır) değiştir tıklanır.  Menüden sağlık izinlerine girilir. Ekle denir.  Gün sayısına 20 , sağlık izin gün sayısına raporlu olduğu gün sayısı (10) yazılır, ekle denir. Sağlık izinleri ekranından kapat diye çıkılır, puantajdan da çıkılır. Tekrar özlük işleri puantaja girildiğinde ilgili ay için fiili çalıştığı gün 20, sağlık izni 10 olduğu görülür.

İzin personel de olduğu gibi 10.maddede tarif edilecek genel bordro hesaplamalarında personel modülündeki b maddesindeki işlem yapılmaz bordro modülünde c,d,e,f işlemleri yapılır.Bordro modülünde raporlar ekranında bordro raporunda normal mesai gün izinsiz veya raporsuz çalıştığı gün yazar örnek normal mesai 20 yıllık izinli gün sayısı 10 gün de bordro raporunda gözükür. 

6)PERSONEL AYLIK SABİTLER:

Ay içinde personele o ay’a ait  diğer aylarda olmayan ilave ödeme veya kesinti olursa o ayın bordrosuna ilave edilmesi için kullanılır.Örnek Hafta sonu gübre vs geldi hafta sonu çalışması oldu onu o ayın bordrosuna yansıtmak için,o aya ait özel kesinti oldu onu o ayın bordrosunu yansıtmak için veya güven sigortadan komisyon alınacak o ayın bordrosuna yansıtmak için kullanılır.

Bordro modülünde Bordro işlemlerinden personele tıklanır.O aya ait ödeme veya kesinti yapılacak personel seçilir.Menüden personel aylık sabitlerine girilir.Ekle denir.Bordro adından genel bordro seçilir,elaman adı yazan yerden örnek hafta tatili için HAFTA TATİLİ  günü seçilir elaman değeri yazan yere çalışılan gün sayısı yazılır.ekle denir.

Örnek güven sigortası komisyonu veya başka bir ödeme için elaman değeri yazan yerden ek ödeme 1 seçilir  elaman değeri yazan yere alınacak yazılır ekle denir.

Eleman  adı yazan yere ödeme veya kesintinin yapılacağı  ad oktan seçilerek yazılır eğer ödeme için uygun elaman bulunulamazsa ek ödeme 1 seçilir. 

7)PERSONEL ETKİSİZ ALANLAR:

Herhangi bir ay da bordro  hesaplatıldıktan sonra  v.s sebeplerden  bordro raporunda kontrol edildiğinde fazla bir ödeme gözüküyorsa bu ödeme personel etkisiz alanlara girilip tekrar hesaplatıldığında hatalı işlem düzeltilmiş olur.

Örnek mayıs ayı bordrosu hesaplatıldığında a personelin bordrosunda bayram parası çıktı.

İlgili personel Bordro işlemleri personel de etkisiz alanlarda seçilir.Menüden personel etkisiz alanlara girilir.ekle denir.Bordro adından genel bordro  elaman adı yazan yerden bayram parası seçilir tekrar hesapla dendiğinde hata düzelmiş olur. 

8)YENİ PERSONEL TAYİNİ OLAN VEYA İLK İŞE BAŞLAYAN PERSONELİ BULUNAN KOOPERATİFDE  İLGİLİ PERSONELİN PERSONEL VE BORDRO BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ:

a)Personel modülünde özlük bilgilerinin girilmesi:

Personel modülünde personel bilgilerinden ÖZLÜK bilgilerine girilir.Sorguyu çalıştır dendiğinde kooperatifimizde çalışan tüm personel karşımıza gelir.Ekle denir. Yeni başlayan personelin bilgileri doldurulur.Örnek sicil no,adı soyadı çalıştığı kurumdan kooperatifimiz seçilir,çalışma kategorisinden ssk brüt ücret seçilir,sigorta kurum no su yazılır,nüfusla ilgili bilgileri doldurulur,askerlik durumu seçilir,işe giriş tarihine ilk işe giriş tarihi yazılır.maaş çocuk sayısı ve çocuk sayısı yazılır,T.C.kimlik no su yazılır uyruğundan TC seçilir ekle denir.

b)Görev bilgileri girilmesi:

Özlük bilgileri menüsünden Personel bilgilerinden görev bilgilerine tıklanır.Ekle denir.Göreve başlama tarihine a maddesinde yazdığımız ilk işe giriş tarihini yazar,biriminden kooperatif seçer,göreve gelme nedeninden intibak seçer ekle deriz.

c)Maaş bilgilerin girilmesi:

Görev bilgileri menüsünden personel bilgilerinden maaş bilgileri tıklanır, ekle denir. Maaş miktarı yazan yere brüt ücret yazılır, maaş değişim nedenine intibak seçilir ekle denir.

d)Çocuk bilgilerinin girilmesi:

personel modülünde, personel bilgileri, özlük bilgilerinde yeni tayin olan personel seçilir. Menüden personel bilgilerinden çocuk bilgileri tıklanır. Ekle denir , çocuk adı, cinsiyeti, doğum tarihi ve diğer bilgiler doldurulup ekle denir. Aynı işlem diğer çocuklar için de yapılır.

e)Toplu bilgilerin güncellenmesi:

personel özlük bilgileri menüsünden toplu bilgileri güncelle tıklanır. Personele ait unvan bulunamadı mesajı gelir. Tamam denir. Personel üzerinde değişiklik yapmak istiyor musunuz mesajına evet denir. Gelen ekranın sol üst köşesindeki göreve başlama tarihinin altındaki kare tıklanır. Sol altı köşede ekle aktif hale gelir. Ekle denir. Değişim tarihi yazan yere yukarda göreve başlama tarihi yazan tarih yazılır. Ünvanı seçilir, imza yetkisi yazan yerden var veya yok seçilir, çalışma statüsü kapsam içi seçilir. Sağ üst köşeden kaydet tıklanır. Çarpıdan çıkılır. Çıkıldıktan sonra ilgili personelle ilgili işlemi bilgisayar yapar.

f)Muhasebe modülünden muhasebe hesabı açılması:

Muhasebe modülünde hesap planından muhasebe modülünde anlattığım gibi yeni personelin 335.10.0001 hesaptan alt hesabı açılır.

g)Bordro modülünden özlük bilgileri girilir:

Bordro modülünde Bordro işlemlerinden personel tıklanır.ekle denir.Burada bilgiler personel modülünde özlük bilgilerinde olduğu gibi doldururuz. işveren prim oranı yazan yere 0,180  işçi prim oran yazan yere 0,140 İş riski oranı yazan yere 0,015 yazılır muhasebe kodu yazan yere f maddesinde açtığımız hesabın 4.kıvrımı yazılır örnek 335.10.0001.0015 açtık  muhasebe kodu yazan yere 0015 yazarız,departman kodu yazan yere 1111 yazarız,maaş miktarı,brüt ücret yazan ,ikramiye ücreti yazan yere brüt ücretlerini yazarız,diğer yerleri de doldurur ekle deriz

e)Kümülatif vergi matrahının ve kümülatif gelir vergisinin girilmesi:

Bordro modülünde  bordro işlemlerinde personele tıklanır.İlgili personel seçilir.menüden bordro tıklanır.Ekle denir,yıl yazılır, ay  işe başlamadan  önceki ay seçilir.Örnek mayıs ayında başlandı nisan seçilir,bordro adı yazan yerden genel bordro seçilir,eleman adı yazan yerden KÜMÜLALATİF VERGİ MATRAĞI seçilir,eleman değeri yazan yere geldiği kooperatiften alınan kümülatif vergi matrağı yazılır ekle denir.

Ekle denilerek aynı işlem kümülatif gelir vergisi için yapılır.

İlk işe girişlerde kümülatif gelir vergisi matrahı ve kümülatif gelir vergisinde elaman değeri yazan yere,01 yazılır.

f)Ek ödenek parametrelerinden sosyal yardımların girilmesi:

Bordro işlemlerinde personele tıklanır.Menüden ek ödenek parametrelerine tıklanır.ekle denir.Yıl AY seçilir ay(örneğe göre mayıs olur, kümülatif vergi matrağı ve gelir vergisinde olduğu gibi bir önceki ay değil mevcut ay seçilir)bordro adı yazan yerden genel bordro seçilir,elaman adından sosyal yardımlar sırasıyla(Yemek,konut,gıda,vs seçilir)gün sayısına 30 yazılır ekle denir.

Şayet Personel göreve ay içersinde başlarsa örnek 15 mayıs ta başlarsa etkili gün sayısına 16 yazılır.Bu durum sadece ilk göreve başlamalarda olabilmektedir.tayinlerde böyle bir şey olmaz

g)Personel bordro eşleştirmesi:

Bordro modülünde bordro işlemlerinden personele girilir.ilgili personel seçilir.Menüden personel bordro eşleşmesine tıklanır.ekle denir.bordro adı yazan yerden genel bordro seçilir ekle denir.Tekrar ekle denilerek aynı işlem bordro adı yazan yerden ikramiye ve teşvik ikramiyesi seçilerek yapılır.8.maddede ki bu işlemler bordro ve personel modülün en karışık ve uzun işi gibi görülse de 8.maddedeki bu işlem 15 –20 dakikalık bir zaman diliminde bitmektedir.

İlk işe başlayan personel ay içersinde işe başlarsa örnek mayıs 15 de işe başladı  f maddesinde tarif edildiği gibi sosyal yardımları çalıştığı gün kadar yazıldığı gibi personel modülünde izin bilgileri girişinde ücretsiz seçilerek ücretsiz izin bilgisi girilir.örnek 14 gün ücretsiz bilgisi girilir.5.maddedeki a maddesindeki işlem ücretsiz için yapılır.

 9)KOOPERATİFDEN AYRILAN PERSONEL OLURSA EMEKLİ VEYA TAYİNEN YAPILACAK İŞLEMLER:

a)Bu personel bordro  modülünde aylık bordro hesaplamalarına girildiğinde bordro hesabı dışında tut yerden sicili seçilir ekle denir.Bordro hesaplamasını yaptığında bu personel ile ilgili hesaplama yapmaz.

b)Konfigrasyon sistem bakımından ek düzeltmelerden bordro seçilerek 8006 ve 8008 fiksleri çalıştırılarak da silinebilir.

 10)GENEL BORDRO HESAPLATILMASI:

a)Personel modülünde aylık ve yıllık işlemlerden puantaj dan puantaj bilgilerini otomatik girme tıklanır.Gelen ekranda yıl ay seçilir.bordro tipi yazan yerden genel bordro seçilir tamam denir.

b)Personel modülünde aylık ve yıllık işlemlerden puantajdan puantaj onayla tıklanır.Yıl ay seçilir.Bordro kodundan genel bordro seçilir.

B maddesinde ki işlem izinli ve raporlu personel bulunduğu aylarda yapılmaz

c)Bordro modülünde bordro işlemlerinden puantaj tıklanır.Yıl ve ay yazan yerden ilgili yıl ve ay yazılır.Sorguyu çalıştır.tıklanır.Gelen ekranda hepsi seçilip menüden puantaj onaylaya tıklanır.Gelen ekranda yıl ay ve bordro kodundan genel bordro seçilir tamam denir.

d)Bordro modülünde aylık bordro hesaplamalarına tıklanır.gelen ekranda Bordro seçiminden genel bordro seçilir aşağıda hesaplaya tıklanır.

Hesaplama işlemi bittikten sonra raporlardan bordro raporuna girilir.sicil no personelin sicili seçilir bordro adından genel bordro seçilir.rapor açılır.bordro da yanlış varmı yok mu diye kontrol edilir. Doğru olduğu görüldükten e maddesindeki tahakkuk işlemi yapılır.

e)Bordro modülünde aylık bordro hesaplamalarına tıklanır.Bordro seçiminden genel bordro seçilir aşağıda tahakkuk seçilir tamam denir.

f)Tahakkuk yapıldıktan sonra Muhasebe modülünden 335.10.0001(alt hesap düzeyinde).hesaptan tediye fişi kesilir

 11)İKRAMİYE BORDROSU:

İkramiye teşkilatımızda mart, haziran, eylül, kasım aylarının ilk haftasının son işgününde alınır.İkramiye aylarında ikramiye bordrosu tahakkuk edilmeden genel bordro hesaplatılmamalıdır aşağıdaki örnek haziran ay’ı için verilmiştir.

a)Personel modülüne girilir.  aylık işlemler Puantaj bilgilerini otomatik girme. YIL2007 ay 6 Genel bordro seçilerek yapılacak. Sonra aynı işlem ikramiye   için yaptırılacaktır.

b)Bordro modülünde bordro işlemleri –Puantaj diğer’e girilecektir. Yıl 2007ay 6 yazılıp, ikramiye bordrosu seçilip sorguyu çalıştır denilecektir. Burada tüm personel ekrana gelir. Personeller sırasıyla seçilip değiştir denir. Ücret yazan yere her personelin brüt ücreti yazılarak değiştir denilerek çıkılır. (ücretler yazılı ise herhangi bir işlem yapılmaz)İşlem tüm personel için yapılır.

c)Bordro modülü bordro işlemlerinde puantaja tıklanır. Yıl 2007 ay 6yazılarak sorgulanır. Tüm personel seçilerek menüden puantaj onayla (ikramiye)tıklanır.

d)Bordro modülünde aylık bordro hesaplamalarına tıklanır.gelen ekranda Bordro seçiminden ikramiye  seçilir aşağıda hesapla ya tıklanır.

Hesaplama işlemi bittikten sonra raporlardan bordro raporuna girilir.sicil no personelin sicili seçilir bordro adından ikramiye seçilir.rapor açılır.bordro da yanlış var mı yok mu diye kontrol edilir. Doğru olduğu görüldükten e maddesindeki tahakkuk işlemi yapılır.

e)Bordro modülünde aylık bordro hesaplamalarına tıklanır.Bordro seçiminden ikramiye seçilir aşağıda tahakkuk seçilir tamam denir.

f)Tahakkuk yapıldıktan sonra Muhasebe modülünden 335.10.0001.hesaptan(alt hesap düzeyinde) tediye fişi kesilir

 

12)PEŞİN TEŞVİK BORDROSU HESAPLANMASI:

Toplu iş sözleşmesinin 32 maddesinin a  peşin satışlar maddesinde belirtildiği gibi haziran ,eylül.aralık ayların sonunda bir maaş aşmayacak şekilde net  peşin satış tutarların %20si personel tarafından alınabilir.

1)Personel modülünde raporlardan peşin satış tutarlarına girilir.Bu rapor ekranı satılan peşin satışları verir.Buradaki rakam net gelirdir.Bu rakamın toplu iş sözleşmesi gereği %20 si alınır.

Örnek rapor ekranında 20.000 YTL ÇIKSIN

20.000 YTL NİN %20 Sİ         4.000 YTL DİR.

4000 YTL tüm personelin alacağı toplam peşin satış teşvik tutarıdır.

Bu kooperatif de 3 personel çalışsın ve brütleri a personelin 1800 b personelin 1500 c personelin 1700 olsun. Tüm personelin brüt toplamı 5000 YTL

ORAN VE ORANTIDAN

A PERSONELİ           1800/5000  YÜZDE 36

B PERSONELİ           1500/5000   YÜZDE 30

C PERSONELİ           1700/5000   YÜZDE 34

 

YÜZDELER BULUNDUKTAN SONRA

A PERSONELE 4000 YTL NİN  %36 SI HAK ETTİĞİNDEN   1440

B PERSONELİ  4000 YTL  NİN  %30 SI HAK ETTİĞİNDEN   1200

C PERSONELİ   4000 YTL NİN  %34 SI HAK ETTİĞİNDEN   1360           

 A personelin hak ettiğin peşin satış tutarı 1440,b personelin 1200 c personelin

1360 YTL DİR.

Daha sonra yukarıda ikramiye modülünde anlattığımız a,b,c,d,e,f işlemleri teşvik ikramiyesi seçilerek yapılır.

Peşin satış teşvikleri haziran,eylül.aralık ayların sonunda alınır.

 13)TEŞVİK İKRAMİYE BORDROSU HESAPLANMASI:

Yıl sonunda alınır.Teşvik primi (600+602) –(610+611+612+621) yukarıdaki hesapların farkı net gelirdir..Haziran eylül aralık  ayların peşin satışlar alındı ise bu rakam düşürülür.net gelirin yüzdesi tahsilat oranlarına bakılarak alınır.(Peşin satışta %20 idi bu rakam tahsilat oranlarına göre 18 –20 olabilmektedir)

Oran ve orantıdan yukarıda örnek teki gibi her personelin hak ettiği tutarlar bulunur.Daha sonra ikramiye örneğinde anlatılan a,b,c,d,e,f işlemleri teşvik için yapılır.

 14)RAPORLAR

Diğer modüllerde olduğu gibi bu modülde raporlardan faydalanılır.Bordro modülünde raporlara girilir.Örnek bordro raporu na girilir.Bordro bilgileri gözükür.diğer raporlardan da faydalanılır.

 

©Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürlüğü
Gazi Bul.  No : 67 Çankaya / İzmir Tel: 0232 446 86 01 Faks : 0232 446 89 03